CV

CURRICULUM VITAE

Opleidingen en prijzen

2015 Laureaat De la Court-prijs 2015, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2014 Universiteit van Amsterdam, promotie

1985 Universiteit van Amsterdam, doctoraalexamen Andragologie

1976 College Sancta Maria Kerkrade, eindexamen Atheneum B

Werkervaring

2013 – heden Marcel Spierts Onderzoek & Ontwikkeling: eigen bureau als onafhankelijk onderzoeker

2008 – 2014 Universiteit van Amsterdam:
Promotieonderzoek als buitenpromovendus ‘Stille krachten van de verzorgingsstaat. De precaire professionalisering van de sociaal-culturele beroepen’

2009 – 2010 Nederlands Jeugdinstituut:
Expert ontwikkeling en socialisatie van jeugd

1985 – 2009 Hogeschool van Amsterdam (en voorgangers):
Werkzaam als docent voor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en als onderzoeker en adviseur in opdracht van derden

1989 – 2006 Haagse Hogeschool:
Werkzaam als docent voor opleiding CMV en als onderzoeker en adviseur in opdracht van derden.

1984 – 1986 Universiteit van Amsterdam:
Assistent beheerder subfaculteit Andragologie

1983 – 1984 Universiteit van Amsterdam:
Kandidaatsassistent Vorming- en volwasseneneducatie, subfaculteit Andragologie

Een selectie van nevenfuncties

2020 – heden Lid Wetenschappelijke Adviesraad BPSW

2017 – heden Lid Raad van Toezicht Stichting Haags Historisch Museum en Museum De Gevangenpoort

2018 – 2019 Lid begeleidingsgroep onderzoeks- en ontwikkelingstraject PRO2030, Socius, Brussel

2016 Lid ZonMw werkgroep ‘Sociaal werkers’ van het programma ‘Effectief werken in de jeugdzorg’

2016 Lid adviesgroep ‘Programma Professionalisering Jeugdhulp en jeugdbescherming’, verantwoordelijk voor invoering beroepsregistratie

2015 Lid begeleidingsgroep project ‘Stärkung und Positionierung der Studienrichtung Soziokulturelle Animation’, Hochschule Luzern

2008 – 2013 Gastdocentschap Pädagogische Hochschule Steiermark, Graz

2012 Expert t.b.v. ‘Peer Review’ Hochschule Luzern

1998 – 2013 Lid redactie TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken

2005 – 2010 Lid stuurgroep Jongerentheater Crossroads Den Haag

1999 – 2010 Lid Commissie Studie & Publicaties, Stichting voor Volkshogeschoolwerk

1995 – 2010 Lid landelijk netwerk Beraadsgroep Vorming, tevens secretaris bestuur

2007 – 2009 Lid Kenniskring tiener- en jongerenwerk Nederlands Jeugdinstituut

2004 – 2007 Lid Curatorium Bijzondere Leerstoel Actief Burgerschap, Universiteit van Amsterdam

2003 – 2007 Bestuurslid Stichting Actief Burgerschap, opgericht ter vestiging van Bijzondere Leerstoel Actief Burgerschap bij afdeling Zorg, Burgerschap en Sociaal Beleid, Universiteit van Amsterdam

1999 – 2005 Gastdocentschap Hochschule für Soziale Arbeit, Luzern, Zwitserland

2002 – 2003 Lid ‘Commissie Lankhorst’ over Beroepenstructuur 2005; project van het Platform Kwalificatiebeleid Zorg en Welzijn (projectuitvoering: Centrum voor professionaliseringsvraag-stukken, NIZW)

2001 – 2003 Lid begeleidingsgroep Cultureel Wijkwelzijnsbeleid, Schilderswijk, Den Haag (project van Volksbuurtmuseum en Ondernemend Welzijn)

1998 – 1999 Lid Evaluatiecommissie Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur Noord-Brabant, ten behoeve van evaluatie provinciale steunfunctie PRISMA, in opdracht van provinciebestuur Noord-Brabant

1991 – 1997 Lid Landelijk Opleidingsoverleg CMV, waarvan drie jaar als lid van het Dagelijks Bestuur

1981 – 1986 Diverse functies en werkzaamheden ten behoeve van de Landelijke Scholingsgroep Welzijnswerkers (LSW)

1976 – 1985 Actief binnen studentenbeweging, onder andere als bestuurslid van Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA); Vereniging Studenten in de Wetenschap der Andragologie (VSWA); Uitgeverij SUA