Ontwikkeling, advies

Ontwikkeling en advies

Het zijn turbulente tijden voor sociale en publieke professionals. Zo roept de transformatie van de klassieke verzorgingsstaat naar een activerende verzorgingsstaat of participatiestaat veel vragen op over de rol van sociale en publieke professionals. Dat geldt ook voor de organisaties waar ze werkzaam zijn en de opleidingen die hen voorbereiden op de toekomst. Marcel Spierts biedt met ontwikkeling en advies ondersteuning bij vragen op het terrein van profilering, positionering en professionalisering.

Marcel Spierts is in het bijzonder deskundig in de ontwikkeling van praktijken waarin de logica van het activeren centraal staat. Deze professionele logica speelt een cruciale rol bij de transformatie van de verzorgingsstaat. Niet in slaafse navolging van het beleid, niet in oppositie tot of resistent tegenover het beleid, maar zoekend naar een ontspannen omgang met verschillende partijen. Dat betekent werkwijzen niet van bovenaf voorschrijven, maar aansluiten bij wat bekend is en wat professionals al doen. In nauwe samenwerking met betrokkenen wordt kennis ontwikkeld, vergeleken en verrijkt. Een uiterst geschikt instrument daarbij vormt het ontwikkelen van werkplaatsen of communities of practice. Marcel Spierts beschikt over ruime ervaring op dat gebied.